ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΟΥ

Πρόκειται για μια ιδιαιτέρως δυναμική καλλιέργεια, το προϊόν της οποίας κατακτά της αγορές του εξωτερικού, βασιζόμενο στις ευνοϊκές για την εκμετάλλευση ιδιαιτερότητες του μικροκλίματος των γεωγραφικών περιοχών παραγωγής και στο απολύτως κατευθυνόμενο καλλιεργητικό σχέδιο. Είμαστε υπεύθυνοι για εκμεταλλεύσεις κάστανου στην επαρχία Αγιάς στο Νομό Λάρισας. Οι εκμεταλλεύσεις στο σύνολό τους είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα Βιολογικής Γεωργίας – GlobalGap, ενώ η στρατηγική καλλιέργειας είναι απολύτως κατευθυνόμενη και υποστηριζόμενη από επισκοπήσεις εξειδικευμένου προσωπικού και άρτια εργαστηριακή υποδομή.