ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Πάγια άποψή μας είναι πως σε κάθε συνεργασία με ανεξάρτητους παραγωγούς – εταιρίες – ομάδες παραγωγών - συνεταιρισμούς εφαρμόζεται συγκεκριμένο πρωτόκολλο εργασίας το οποίο πάντα ξεκινά με τη μελέτη του / των κτημάτων, ώστε να συλλεχθούν τα απαραίτητα δεδομένα, καταρχήν, για τον έλεγχο της συμβατότητας της έκτασης με την ή τις καλλιέργειες ενδιαφέροντος και στη συνέχεια για την πλήρη υποστήριξη της εκμετάλλευσης κατά την φύτευση, αλλά, και κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, σε επίπεδο λίπανσης – θρέψης και φυτοπροστασίας. Τα συγκεκριμένα δεδομένα σε συνδυασμό με τις επισκοπήσεις των κτημάτων από εξειδικευμένο προσωπικό εξασφαλίζουν την πλήρη τεχνική υποστήριξη της γεωργικής εκμετάλλευσης.

  • Μελέτη κτημάτων: Φυσικοχημική ανάλυση εδάφους – Ανάλυση ιστορικού καλλιεργούμενης έκτασης, έλεγχος συμβατότητας φυτικών ειδών – Μελέτη βιωσιμότητας των επιλεχθέντων φυτικών ειδών (τεχνοοικονομική ανάλυση).
  • Αξιολόγηση και εργαστηριακή εξέταση του αρχικού φυτικού υλικού.
  • Πιστοποίηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Βιολογική – Ολοκληρωμένη γεωργία / GLOBALG.A.P.).
  • Συνεχείς επισκοπήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό την εφαρμογή προσαρμοσμένων μοντέλων πλήρους κατευθυνόμενων γεωργικών πρακτικών.

Πρωτόκολλο δράσης τεχνικού τμήματος

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Η μεταποίηση αποτελείται από τρία βασικά τμήματα:

1. Σχεδιασμός μεταποιητικών μονάδων επεξεργασίας: Γίνεται μελέτη σε συνδυασμό και με το τμήμα προώθησης πωλήσεων η οποία αναλύει τα δεδομένα της αγοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Με βάση του διαθέσιμου ποσού επένδυσης και την ανάλυση της αγοράς καθορίζονται οι γραμμές παραγωγής που θα εγκατασταθούν. Δίνεται μια πρώτη εκτίμηση κόστους και στη συνέχεια καταρτίζεται πλήρης και αναλυτική μελέτη όλου του υφιστάμενου κτιριακού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Αναλαμβάνουμε, επίσης, και την εκκίνηση της μεταποιητικής μονάδας καθώς και την εποπτεία της εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης.

2. Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων (Research & Development): Με βάση τις ανάγκες της αγοράς σχεδιάζουμε τελικά προϊόντα. Οι συνταγές περιλαμβάνουν την πλήρη ανάλυση των διαγραμμάτων ροής των τελικών προϊόντων, την πλήρη ανάλυση της σύστασης καθώς και τη εγγύηση του χρόνου διατηρισιμότητας. Το επιστημονικό προσωπικό του δικτύου Plant Direct είναι παρών τόσο στο στάδιο δοκιμών σε βιομηχανική κλίμακα, όσο και στην πρώτη επίσημη παραγωγή του προϊόντος.

3. Συστήματα Ποιότητας: Αναλαμβάνουμε το στήσιμο και την προετοιμασία τόσο υπό σύσταση μεταποιητικών μονάδων όσο και υφιστάμενων επιχειρήσεων. Το πρωτόκολλο εργασίας περιλαμβάνει 2 εσωτερικές επιθεωρήσεις για καταγραφή των ελλείψεων τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο εντύπων και διαδικασιών. Καθορίζονται τα απαιτούμενα συστήματα πιστοποίησης της μεταποιητικής μονάδας, συγκεντρώνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και – τέλος – ο υπεύθυνος συγγραφής του συστήματος παρίσταται στην επιθεώρηση. Δυνατότητα προετοιμασίας συστημάτων: ISO 22000, ISO 9001, BRC, IFS, Kosher, Halal, BIO.

Πρωτόκολλο δράσης τμήματος μεταποίησης

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Έρευνα και αναζήτηση πελατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος πωλήσεων των παραγόμενων προϊόντων. Οργάνωση και παρουσία σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις. Η εταιρία μας αποτελεί κεντρικό προμηθευτή σε κορυφαίες βιομηχανίες τροφίμων και εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ελλάδας, ενώ οι εξαγωγικές της δράσεις απλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. Διαφήμιση.

ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το τμήμα εκπόνησης γεωργοοικονομικών μελετών, έχοντας στη διάθεσή του τα πλήρη δεδομένα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των συνεργαζόμενων παραγωγών, αξιοποιεί το σύνολο των δυνατοτήτων χρηματοδότησης με βάση τα κατά καιρούς χρηματοδοτικά προγράμματα.